Coaching

Tanja van Beukering is een ervaren coach en consultant voor diverse professionals:

Klik op de plusjes voor meer informatie

Schooldirecties en ondersteuningsteams

O.a. coaching van schooldirecties en ondersteuningsteams bij het concretiseren van ‘passend onderwijs’ in de klas, de school, de opleiding en in samenwerkingsverbanden. Kernaspecten zijn principes van Handelingsgericht werken (HGW).
HGW is gericht op het verbeteren van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen in de school en is gebaseerd op zeven, met elkaar samenhangende, principes:
1. De werkwijze is doelgericht
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
3. Onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten als handvat voor het handelen.
4. Leraren (mentoren, SLB’ers) maken het verschil
5. Aandacht voor positieve aspecten
6. Betrokkenen werken constructief samen
7. De werkwijze is systematisch en transparant

De meeste leraren passen dagelijks al veel principes van HGW toe. Dat gebeurt bewust dan wel onbewust. In die zin is HGW niet iets heel nieuws of een totaal andere manier van werken. Nieuw is het samenhangende kader waarop de werkwijze is gebaseerd. Daardoor is HGW goed te gebruiken bij de reflectie op de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de begeleiding: wat doe ik (doen we) al concreet met HGW in de groep (de school), wat niet, wat zou ik (zouden we) meer handelingsgericht willen doen en wat is nodig om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen?

Tanja van Beukering begeleidt implementatietrajecten op het gebied van HGW in het PO, VO, (V)SO en MBO. Deze trajecten krijgen gestalte in overleg met de opdrachtgever. Het traject kan worden gecombineerd met trainingen voor beleidsmakers, begeleiders, directies, leraren, mentoren en SLB’ers.
Ook is het mogelijk om haar te vragen als ‘critical friend’, die meedenkt over (de implementatie van) passend onderwijs.

Individuele onderwijsprofessionals en schoolteams

O.a. resultaatgerichte coaching van leraren, docenten en ondersteuners (interne begeleiders, zorgcoördinatoren etc.) en coaching van schoolteams bij het (h)erkennen van het eigen aandeel in de relatie met leerlingen. Gebruik wordt gemaakt van de werkwijze ‘Leraar in de spiegel’.
Doel van ‘Leraar in de spiegel’ is zicht te krijgen op de eigen beeldvorming ten aanzien van de leerlingen in de klas. Op grond waarvan is een leerling bijvoorbeeld leuk of juist lastig? Een beeld over de leerling zegt vaak net zo veel over de leraar als over de leerling in kwestie. De bril waardoor de leraar kijkt is immers gekleurd door eigen waarden, normen, overtuigingen en levenservaringen. Helemaal blanco staan tegenover leerlingen bestaat dus niet, hoe graag men dit ook wil. Beelden worden opgeroepen door eerste indrukken van een leerling. Die indruk ontstaat op grond van uiterlijk, naam van de leerling, zijn woonadres, het eerste contact, de verhalen van collega’s over de leerling en diens gezin, een broer of zus uit vorige leerjaren en naar aanleiding van eigen ervaringen (deze leerling doet mij denken aan …). Het is belangrijk dat een leraar zich hiervan bewust is en dat hij begrijpt dat zo’n beeld invloed heeft op de relatie met die leerling. Een leraar zal vaak vooral dat gedrag van de leerling opmerken dat bij zijn beeld past en daarmee houdt hij dit beeld ook in stand. Het is dus van groot belang dat een leraar regelmatig de eigen beeldvorming over leerlingen onder de loep legt en ‘in de spiegel’ kijkt: waar is dat beeld op gebaseerd en in hoeverre beïnvloedt dit in positieve of negatieve zin mijn gedrag ten opzichte van deze leerlingen? Door hierop te reflecteren kan een leraar nagaan hoe het zit met de eigen affiniteit met bepaalde leerlingen, vooral die leerlingen waarover hij zich zorgen maakt of die hij als lastig beschouwt. Dit proces kan leiden tot persoonlijke leervragen. De werkwijze ‘Leraar in de spiegel’ is ingebed in een begeleidingstraject van vier tot vijf bijeenkomsten.

Orthopedagogen en schoolpsychologen

O.a. coaching van orthopedagogen en schoolpsychologen bij het concretiseren van principes van handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en handelingsgericht werken (HGW) in hun eigen werksetting.
 De HGD-trajecten krijgen gestalte in overleg met de opdrachtgever. Het traject wordt meestal gecombineerd met één of meer trainingsbijeenkomsten. Het is ook mogelijk om Tanja van Beukering te vragen als ‘critical friend’, die meedenkt over de handelingsgerichtheid van het diagnostisch proces in de school (PO/VO/SO/MBO) of het samenwerkingsverband.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van coaching en consultancy voor u of uw team? Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvende oriëntatie.